fbpx

Taito Rakentajat Oy:n ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 4.2.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Taito Rakentajat Oy kerää asiakkaistaan ja potentiaalisista asiakkaistaan, sekä kuinka näitä tietoja käytetään ja keiden kanssa niitä jaetaan. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös toimenpiteistä, joilla henkilötietoja suojataan. Tään lisäksi saat tietää, kuinka voit pyytää Taito Rakentajat Oy:n siirtymään hallussamme oleviin henkilötietoihin tai muuttamaan niitä, perumaan Taito Rakentajat Oy:lle aikaisemmin antamasi suostumuksen, pidättäytymään tiettyjen viestien lähettämisestä sekä mistä saat vastauksen kysymyksiin, joita sinulla mahdollisesti on liittyen Taito Rakentajat Oy:n tietosuojakäytänteisiin.

Taito Rakentajat Oy noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietojasi.

Tämä tietosuojaseloste sisältää:

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Taito Rakentajat Oy
Y-tunnus: 3017335-9
Osoite: Palokunnankatu 28 LH5, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 045 1699282
Sähköposti: info@taitorakentajat.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Leevi Latvaniemi
Osoite: Palokunnankatu 28 LH5, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: leevi@taitorakentajat.fi

3. Mihin käyttötarkoituksiin keräämme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

5. Mitä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään mm. rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita koskevan sopimuksenteon yhteydessä, rekisterinpitäjän tarjoamien maksuttomien palveluiden yhteydessä, rekisterinpitäjän erilaisten asiakaspalvelurajapintojen, kuten kotimyynnin yhteydessä, rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin sekä evästeiden avulla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta, rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneillemme ja konserniyhtiöille sopimuksen täytäntöön saattamiseksi ja toteuttamiseksi sekä toiminnan kehittämistä varten. Näitä luovutuksia tehdään:

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tällöin huolehdimme tietojenkäsittelysopimuksista yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme evästetietoja siitä, miten verkkosivustokävijät käyttäytyvät sivustollamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaan kuulumattomille. Lähtökohtaisesti emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Käytössämme olevat järjestelmät voivat kuitenkin mahdollistaa palveluntarjoajan pääsyn tietoihin EU:n/ETA:n ulkopuolelta. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

8. Kuinka pitkään kerättyjä tietoja säilytetään?

Poistamme henkilötietosi rekisteristä, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään kirjanpitolain edellyttämän ajan ja enintään järjestelmätakuuta vastaavan ajan.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Miten suojaamme tietoja?

Manuaalinen aineisto on suojattu, eikä niihin pääse käsiksi kuin ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rekisterinpitäjän luvalla. Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot on suojattu yleisesti hyväksyttyjen ja todettujen menetelmien avulla. Näitä on palomuurit, tietoturvajärjestelmät ja salasanat. Tietoja ei pääse käsittelemään kuin rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt.

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.